چرخ و فلک

نقطه ها و فلش های ناوبری

چرخش خودکار با آیتم در مرکز

پیکان های ناوبری سفارشی

چرخش مداوم

انیمیشن اسلاید و محو

اسلاید با چندین آیتم

ارتفاع خودکار