خیام و بازآفرینی اندیشه

خیام از ادبیات برای بیان اندیشه‌های خود استفاده کرد خیام در زمان خود آن طور که شایسته بود فردی شناخته شده نبود، اگرچه افکار و اندیشه‌هایش خیلی جلوتر از زمانه…