شبکه نمونه کار 4

این شبکه صفحات را در یک پنجره بازشو نمایش می دهد

نمونه پروژه 1 – مجله

ماکت

شابک کتاب و کاربردهای آن

ماکت

نمونه پروژه 1 – نوت بوک

ماکت

نمونه پروژه 1 – کیسه کاغذی

ماکت

نمونه پروژه 1 – کارت ها

ماکت

نمونه پروژه 3 – رنگ های بژ

عکاسی

نمونه پروژه 3 – خاکستری

عکاسی

نمونه پروژه 2 – صورتی

ویدئو

نمونه پروژه 2 – خاکستری

ویدئو

پروژه سفارشی باز شونده در تب جدید

ویدئو