لینک های اجتماعی

34 نام تجاری از پیش تعریف شده و  آیکن های سفارشی نامحدود

TikTok
Google
LinkedIn
YouTube
Vimeo
Flickr
Behance
Instagram
Xing
Pinterest
Skype
WhatsApp
Dribbble
Vkontakte
Tumblr
SoundCloud
Twitch
Yelp
DeviantArt
Foursquare
GitHub
Odnoklassniki
500px
Houzz
Medium
RSS
WeChat

4 سبک، 3 شناور، 3 رنگ، 3 شکل، اندازه نامحدود

YouTube
Instagram
SoundCloud
TikTok
YouTube
Instagram
SoundCloud
TikTok
YouTube
Instagram
SoundCloud
TikTok
YouTube
Instagram
SoundCloud
TikTok
YouTube
Instagram
SoundCloud
TikTok
YouTube
Instagram
SoundCloud
TikTok
YouTube
Instagram
SoundCloud
TikTok
YouTube
Instagram
SoundCloud
TikTok