نوار پیشرفت

توسعه90%
90%
طراحی80%
80%
بازاریابی70%
70%
تحقیقات2500 of 10000
2500 of 10000
هویت5555 of 10000
5555 of 10000
طراحی گرافیک7400 of 10000
7400 of 10000
نوار پیشرفت ساده0.888
0.888
نوار پیشرفت ساده0.567
0.567
نوار پیشرفت ساده0.321
0.321
800000 of 1000000
800000 of 1000000
666 of 1000
666 of 1000
50 of 100
50 of 100
3 of 10
3 of 10
این یک نوار پیشرفت است100%
100%
این یک نوار پیشرفت است75%
75%
این یک نوار پیشرفت است50%
50%
توسعه9 of 10
9 of 10
طراحی8 of 10
8 of 10
بازاریابی7 of 10
7 of 10
تحقیقات4.6
4.6
هویت6.6
6.6
طراحی گرافیک8.7
8.7
این نوار پیشرفت با شمارنده بزرگ و شیک است 91%
91%
این نوار پیشرفت با شمارنده بزرگ و شیک است 82%
82%
این نوار پیشرفت با شمارنده بزرگ و شیک است 73%
73%
اولین تحقیق46%
46%
توسعه وب66%
66%
طراحی گرافیک87%
87%
عکاسی77
77
ایلواستریشن55
55
طراحی و هنر33
33
تمام وزن245kg
245kg
وزن بدون سوخت222kg
222kg
وزن سبک186kg
186kg
تحقیقات46%
46%
هویت66%
66%
طراحی گرافیک87%
87%
خشم9 of 10
9 of 10
غرور6 of 10
6 of 10
حسادت3 of 10
3 of 10