باکس آیکن

وزن آیکن 4

جامد

منظم

روشن

دوتون

جامد

منظم

روشن

دوتون

جامد

منظم

روشن

دوتون

جامد

منظم

روشن

دوتون

3 سبک نماد و 4 رنگ از پیش تعریف شده

رنگ آیکن اصلی

رنگ آیکن دوم

رنگ آیکن کنتراست

رنگ آیکن روشن

رنگهای سفارشی نامحدود

سبک ساده آیکن

سبک ساده آیکن

سبک ساده آیکن

سبک ساده آیکن

سبک دایره مشخص

سبک دایره مشخص

سبک دایره مشخص

سبک دایره مشخص

سبک دایره جامد

سبک دایره جامد

سبک دایره جامد

سبک دایره جامد

موقعیت آیکن 3

موقعیت آیکن راست

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکن راست

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکن راست

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکن بالا

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکن بالا

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکن بالا

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکن چپ

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکن چپ

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.

موقعیت آیکن چپ

تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است. تخیل جهان را احاطه کرده است.