گام دوم نویسندگی

نویسندگی
گام دوم: برنامه خود را مشخص کنيد داشتن يک برنامه و روتين مشخص و پايبندي به آن قطعاً به هر نويسنده‌اي کمک مي‌کند. براي جلسات نگارشي خود يک زمان، مکان…

گام پنجم نویسندگی

گام پنجم: هميشه يک دفترچه يادداشت همراه خودتان داشته باشيد مواردي را که مشاهده مي‌کنيد يا ايده‌هايي که به ذهنتان الهام مي‌شوند را يادداشت کنيد.  دفترچه يادداشتان را هرکجا که…