فرهنگ و مشاهیر

خادمان کتاب و کتابخوانی در نیشابور

ناشران فعال نیشابور

نشر ابرشهر مدیر مسئول طاهری: تماس 09151507215

نشر توحیدمنش مدیر مسئول توحیدمنش : تماس 09153525305

نشر شادیاخ مدیر مسئول کاویانی: تماس 09151537602

نشر فروغ سیمرغ مدیر مسئول امین افشار: تماس09357083339

نشر فیروزه مدیر مسئول توزندجانی

نشر ماهوی خورشید مدیر مسئول خانم عمارلو: تماس09151544338

نشر نغمه باران مدیر مسئول مجتبی داودی: تماس 43628380 

کتابفروشی ها

فعالان فرهنگ و کتابخوانی در نیشابور

 

 

 

   

Instagram